• Contact with mail
  • info@navajeevancoop.com.np

सहकारी सिद्धान्तहरु: स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता !! सदस्यहरु द्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण !! सदस्यहरु द्वारा आर्थिक सहभागीता !! स्वायत्तता र स्वतन्त्रता !! शिक्षा, तालिम र सूचना !! सहकारी बीच पारस्परिक सहयोग !! समुदाय प्रति चासो !!

Publish On: Monday, March 27th, 2017